Om skolan

Ribbybergsskolans fokus är trygghet och kunskap, där alla elever är alla vuxnas ansvar. Vi arbetar med tidig läsutveckling och språklig medvetenhet, där bland annat Bornholmsmodellen används. Bornholmsmodellen är ett strukturerat program bestående av olika språklekar. Vi är måna om att varje enskild elev ska få utmaningar på sin nivå och ges möjlighet att utvecklas.

Vi har ett aktivt elevråd där elevrepresentanter från de olika årskurserna deltar, alla klasser har även egna klassråd där till exempel frågor till och från elevrådet diskuteras. Det är viktigt att eleverna är delaktiga i den demokratiska processen.

Vi har även ett trygghetsteam som består av lärare och fritidspersonal som arbetar nära skolledning och elevhälsoteam. Teamet utvecklar bland annat värdegrundsarbetet på skolan då vi ständigt vill utveckla och förbättra vårt förebyggande och främjande arbete. 

Senast uppdaterad: 29 januari 2021