Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet, studiero och inflytande

På Ribbybergsskolan ska alla elever känna sig trygga. Vi har ett trygghetsteam som arbetar med värdegrundsfrågor, vi har fadderverksamhet, klassråd, fritidshemsråd och elevråd.

Foto: Mostphotos

Trygghetsteam

Trygghetsteamet ansvarar för att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för alla våra elevers trygghet och trivsel. Teamet består av personal från olika verksamheter inom skolan. Denna grupp ansvar för utvecklingen av värdegrundsarbetet på skolan. Det är även detta team som planerar våra fadderdagar samt andra planerade insatser som planeras under terminen.

Vi i trygghetsteamet:

Helene Stålhem, kurator
Sofia Boström, socialpedagog 
Bilge Taylan, mentor 
Emilie Sjöstrand, mentor 
Jon Odell, mentor
Alexandra Norman, mentor
Peter Weitz, fritidshem (fadderverksamhet)
Ola Aspgren, fritidsverksamhet
Karl Öster, mentor/ elevråd 

Fadderverksamhet

Vi har fadderverksamhet där de yngre eleverna har äldre elever som fadder/faddrar. Det skapar en trygghet för de yngre barnen och utvecklar en ansvarkänsla för de äldre. Förutom våra fadderdagar träffas faddrarna i olika aktiviteter under terminen.

  • Förskoleklass har faddrar i årskurs 3.
  • Årkurs 1 har faddrar i årkurs 4.
  • Årskurs 2 har faddrar i årskurs 5.
  • Årkurs 6, våra äldsta elever leder våra fadderdagar för alla yngre elever.

Fadderdagar

Varje termin har vi fadderdagar där barnen tillsammans med sin fadder/fadderelev genomför olika aktiviteter tillsammans.

Skolans trivselenkät

Minst två gånger per år genomförs en egen trygghet och trivselenkät med alla elever i årkurs F–6. Resultatet analyseras och nya åtgärder vidtas för att förbättra tryggheten och kvaliteten på verksamheten för alla elever.

Klassråd

Alla klasser genomför klassråd, som eleverna själva styr. De fungerar som ordförande och sekreterare med ett ökad ansvar efter ålder. Där kan de till exempel ta upp frågor som rör klassen, frågor till och från elevråd, trygghet, studiero och frågor som rör deras utbildning.

Elevinflytande

Vi har ett elevråd med representanter från alla klasser från förskoleklass till årskurs 6. Årkurs 6 är elevrådets styrelse. Elevrådet har regelbundna möten där skolledning och personalrepresentant deltar.

Fritidsråd

Elevernas inflytande på fritidshemmets verksamhet är en stor del av den dagliga planeringen av verksamheten. Fritidssamlingar genomförs på alla avdelningar. De genomförs olika med ett ökat ansvar efter ålder. Från varje fritidshem deltar representanter i ett gemensamt fritidsråd.

Skolsamverkan

Fritidshemmens pedagoger samverkar med lärare under skoltiden, vilket skapar en trygghet då pedagogerna möter eleverna under deras hela dag på skolan.

Rastaktiviteter

Det som händer på mellan lektionerna påverkar också miljön i klassrummet. På rasterna tillbringar eleverna sin tid utomhus och ute på skolgården finns ett flertal styrda rastaktiviteter för att alla elever på skolan ska kunna ha en rörlig och bra rast. Skolan är rustad med ett flertal fotbollsplaner, där vi har tydliga scheman så att elever från alla årskurser får möjlighet att tillbringa tid där. Varje vecka uppdateras våra utomhusaktiviteter. Ute på skolgården har vi rastvärdar som är placerade över hela skolans område. 

För att ytterligare öka rörelsen kring våra utomhusaktiviteter har Ribbybergsskolan startat ett samarbete med skol IF där det finns möjlighet för eleverna att röra sig varje dag, utöver våra egna planerade rastaktiviteter. Vi vill uppmuntra till fysisk aktivitet varje dag då det kan bidra till högre koncentrationsförmåga och en bättre motorik och samspel. 

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023